Kinh tế học là gì?

Những kiến thức đầu tiên và cơ bản nhất về kinh tế học.

Kinh tế học là môn khoa học xã hội nghiên cứu sự chọn lựa của con người trong việc sử dụng những nguồn lực có giới hạn để sản xuất ra của cải vật chất đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của con người.

Từ đó, trả lời cho ba câu hỏi:
  1. sản xuất cái gì?
  2. sản xuất như thế nào?
  3. sản xuất cho ai?
Dựa vào đối tượng nghiên cứu, kinh tế học được chia thành:

Kinh tế học vi mô
Kinh tế học vĩ mô
Nghiên cứu hành vi ứng xử của các cá nhân (người tiêu dùng và nhà sản xuất) trên từng loại thị trường.
Từ đó rút ra những quy luật cơ bản của nền kinh tế.
Nghiên cứu các chỉ tiêu đánh giá tổng thể nền kinh tế (tổng sản phẩm quốc gia, lạm phát, thất nghiệp, tỷ giá hối đoái,...) trong quan hệ tác động qua lại.
Từ đó đề xuất chính sách để điều tiết và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Dựa trên phương thức tiếp cận, kinh tế học được chia thành:
Kinh tế học thực chứng
Kinh tế học chuẩn tắc
Mô tả và giải thích các sự kiện xảy ra trong thực tế khách quan. Đưa ra các kiến nghị dựa trên những đánh giá chủ quan, kinh nghiệm của các nhà kinh tế học.
 
Kinh tế học không thể chỉ ra nhận định này của kinh tế học chuẩn tắc là đúng hay sai. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào sở thích hay ưu tiên của cá nhân hay xã hội đưa ra sự chọn lựa. Như vậy, rõ ràng hầu hết những vấn đề liên quan đến phạm vi nghiên cứu của kinh tế học đều được nhắc đến trong các bản tin tức trên ti vi hằng ngày. Với phạm vi hẹp hơn, hiểu về kinh tế học giúp mỗi cá nhân - người tiêu dùng - đưa ra các quyết định chọn lựa trong cuộc sống.
 
Theo NGHIENCUUKINHTEHOC.COM